STATUT

Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego

Maszyn Włókienniczych „PoImatex - Cenaro"

w Łodzi

 

§1

 

Jednostka badawczo - rozwojowa o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „Polmatex - Cenaro" zwana dalej „Instytutem" działa na podstawie:

 

 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą";

 

 1. zarządzenia Nr 2/Org/74 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 8 stycznia 1974 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „Centmatex" ;

 

 1. zarządzenia Nr 13/ Org /86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 10 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo - rozwojowego pod nazwą Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Maszyn Włókienniczych ,,Polmatex - Cenaro" do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych, zmienionego zarzadzeniem Nr 60/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1991 r.;

 

 1. niniejszego statutu.

 

§2

 

 1. Siedzibą Instytutu jest miasto Łódź.
 2. Instytut może używać skróconej nazwy : „ POLMATEX - CENARO".
 3. Instytut posiada osobowość prawną i wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000163037.
 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
 5. Instytut może używać okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczpospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

 

§3

 

 1. Strukturę organizacyjną Instytutu odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.
 2. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.

 

 

§4

 

 • Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest :
 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 
 2. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).
 • Do zakresu działania  Instytutu należy: 
 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie maszyn i urządzeń dla włókiennictwa i pokrewnych, dotyczących technologii i maszyn włókienniczych, prac konstrukcyjnych i technologicznych doskonalących metody wytwarzania w tym w zakresie:

W szczególności:

 1. technologii włókienniczych;
 2. konstrukcji i modernizacji maszyn ze szczególnym uwzględnieniem maszyn włókienniczych i pokrewnych;
 3. doskonalenia metod wytwarzania maszyn;
 4. projektowania i budowy układów sterowania i automatyki;
 5. opracowania prototypów unikalnych maszyn, urządzeń, zespołów i elementów maszyn;
 6. doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych;
 7. opracowania technologii i urządzeń przyjaznych dla środowiska;
 1. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 • W związku z prowadzoną działalnością podstawową - Instytut realizuje następujące prace:
 1. upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 58.19.Z; PKD 74.90.Z);
 2. wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonej działalności naukowej (PKD 71.20.B);
 3. opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju dziedzin nauki i techniki w zakresie maszyn włókienniczych oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki (PKD.74.70.Z);
 4. prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu (PKD 58.14.Z);
 5. wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych (PKD. 26.51.Z);
 6. prowadzi działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (PKD. 58.19.Z);
 • Instytut prowadzi działalność inną niż wymieniona w ust. 1 ÷ 3, która obejmuje między innymi:
 1. pozostałe badania i analizy techniczne  (PKD 71.20.B);
 2. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 3. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne nie związane z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki (PKD 72.12.Z);
 4. produkcję:
 1. konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);
 2. maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z);
 3. maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z);
 4. pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z);.
 5. pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)
 6. pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);
 7. oraz naprawy, konserwacje i instalowanie  maszyn i urządzeń (PKD 33.1);
 1. wynajem wolnych pomieszczeń i powierzchni ( PKD 68.20.Z) ;

 

 • Działalność, o której mowa ust.4 jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 1 ÷ 3

 

§5

 

 1. Organami Instytutu są:
 1. dyrektor;
 2. rada naukowa.
 1. Uprawnienia i obowiązki organów wymienionych w ust.1 regulują przepisy ustawy.
 2. Dyrektor powołuje:
 1. zastępców dyrektora;
 2. głównego księgowego 
 3. sekretarza naukowego;
 1. Zakres działania sekretarza naukowego określa regulamin organizacyjny Instytutu.

 

§6

 

 1. Dyrektora na okres 4 lat powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
 2. Dyrektora odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki, w przypadkach określonych w art. 26 ustawy.

 

§7

 

 1. Rada Naukowa Instytutu składa się z 12 członków.
 2. W skład rady naukowej wchodzą:
 1. pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 7 osób stanowiącej 58,33% składu rady naukowej, z tego: 
 1. pracownicy naukowi w liczbie 5 osób stanowiącej 41,66% składu rady, w tym: pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej w liczbie 1 osoba stanowiącej 8,33% składu rady naukowej,
 2. pracownicy badawczo-techniczni w liczbie  2 osób stanowiącej 16,66% składu rady;
 1. osoby spoza Instytutu - w liczbie 5 osób stanowiącej 41,66 % składu rady naukowej.
 1. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§8

 

Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych działań i ustalać zakres i czas ich umocowania.

 

§9

 

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Instytutu, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk, określa ustawa, zakładowy układ zbiorowy pracy obowiązujący w Instytucie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy prawa pracy.
 2. Zatrudnienie pracownika naukowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1, ustawy jest poprzedzone konkursem.
 3. Pracownikiem naukowym w Instytucie może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
 1. posiada nieposzlakowaną opinię;
 2. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. korzysta z pełni prac publicznych;
 4. posiada predyspozycje do pracy naukowej;
 5. posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy konkurs;
 6. prowadzi aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku kandydata w dziedzinie określonej w ogłoszeniu, w tym liczbę i jakość publikacji naukowych, prowadzonych badań lub prac rozwojowych, patentów i wdrożeń.
 1. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dyrektora Instytutu w skład, której wchodzą pracownicy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Kwalifikacje wyłonionego w konkursie kandydata podlegają zaopiniowaniu przez radę naukową.
 2. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Informacja o konkursie powinna zawierać:
 1. wymagania stawiane kandydatowi;
 2. wykaz wymaganych dokumentów, w tym: obligatoryjnie: życiorys naukowy i informacja o dorobku naukowym i zawodowym;
 3. termin złożenia dokumentów;
 4. termin rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Komisja konkursowa działa na podstawie regulaminu ustanowionego w Instytucie określającego sposób postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracownika naukowego.

 

 

 

§10

 

 1. Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych jest dwuinstancyjne.
 2. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych w pierwszej instancji orzeka komisja dyscyplinarna Instytutu w składzie trzech członków, pochodząca z wyboru.
 3. Komisję dyscyplinarną wybiera rada naukowa spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. W drugiej instancji orzeka komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw nauki.

 

§11

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy.
 2. Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie określonym dla uchwalenia Statutu.
 3. Traci moc Statut Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „Polmatex – Cenaro” uchwalony przez radę naukową w dniu 12.12.2007r. zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 3 kwietnia 2008r.
 4. Statut został uchwalony przez radę naukową Instytutu w dniu 30 marca 2011 roku
 5. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Początek strony