OGŁOSZENIE

 

Rada Naukowa Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Maszyn Włókienniczych Polmatex-Cenaro w Łodzi ul. Wólczańska 55/59

Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

INSTYTUTU BADAWCZEGO

o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych            Polmatex-Cenaro w Łodzi

 

I.            Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

1)      posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;

2)      korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4)      znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

5)      niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

6)      wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

II.            Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

1)      informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;

2)      koncepcji rozwoju Instytutu w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;

3)      poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie;

4)      oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5)      oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)      poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

III.            Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych:

1)      Statut Instytutu

2)      Regulamin organizacyjny Instytutu

3)      sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2015 r.

4)      sprawozdanie finansowe za 2015 r.

W/w materiały będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko Dyrektora w siedzibie Instytutu, 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 55/59, pok. 607 tel. +48 (42) 633-55-41, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 do ostatniego dnia składania zgłoszeń - po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. II, ppkt. 1 i 3-6.

IV.            Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Włókienniczych Polmatex-Cenarow Sekretariacie Instytutu, pok. 607 lub przesłać listem poleconym na adres: 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 55/59.

V.            Termin składania zgłoszeń wraz ze wszystkimi załącznikami określonymi w pkt. II niniejszego ogłoszenia wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się ogłoszenia o konkursie. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu.

 

VI.            Wyniki konkursu Rada Naukowa poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu w terminie 7 dni od dnia zakończenia drugiego etapu konkursu. 

Brussels Eureka

Medal Wynalazców przyznany Polmatex Cenaro w Brukseli!

 

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych w Łodzi zwraca się z prośbą o złożenie oferty:

Wybór podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego przy ocenie kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu o nazwie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych z siedzibą w Łodzi

do pobrania

 

Początek strony